A A A K K K

Про затвердження Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, в тому числі холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

№ 558 від 22 березня 2004 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2004 м. Київ N 558

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 р. N 642/9241

Про затвердження Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, в тому числі холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

На виконання Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 155, з метою підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, професійного рівня та відповідальності посадових осіб за результатами діяльності акціонерних товариств, в тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, в тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, що додається.

2. Директору Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави А. Сачівку забезпечити:

подання зазначеного Порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації подання зазначеного Порядку для опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Є. Григоренка.

Голова Фонду М. Чечетов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
23.03.2004 N 558

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24.05.2004 р. N 642/9241

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

Загальна частина

1. Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків (далі - Керівники виконавчих органів товариств) розроблено на виконання Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 155.

2. Атестація Керівників виконавчих органів товариств здійснюється з метою підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, професійного рівня та відповідальності посадових осіб за результати діяльності зазначених товариств.

3. Дія цього Положення поширюється на акціонерні товариства, національні акціонерні та державні холдингові компанії (у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків), Керівники виконавчих органів яких призначені (обрані) на посаду та з якими укладено (погоджено умови) контракт органами приватизації або органами виконавчої влади, що здійснюють управління корпоративними правами держави (далі - органи виконавчої влади).

4. Атестація Керівників виконавчих органів товариств проводиться атестаційними комісіями органів приватизації або органів виконавчої влади, що здійснюють управління корпоративними правами держави.

5. Особи, які тимчасово виконують обов'язки Керівника виконавчого органу товариства, можуть за власним бажанням проходити атестацію з метою визначення їх ділових та професійних якостей.

6. Не підлягають атестації Керівники виконавчих органів товариств, які обіймали посаду менше одного року. Жінки, які перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною віком до трьох років, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

7. Атестація Керівників виконавчих органів товариств проводиться один раз на три роки.

Організація та порядок проведення атестації

8. Для організації та проведення атестації Керівників виконавчих органів товариств за наказом керівника органу приватизації або органу виконавчої влади утворюється атестаційна комісія у складі голови, секретаря, членів комісії. Повноваження з проведення атестації можуть покладатись на одну з постійно діючих комісій органу приватизації або органу виконавчої влади. Головою атестаційної комісії призначається заступник керівника органу приватизації або органу виконавчої влади відповідно до розподілу обов'язків.

9. Графік атестації Керівників виконавчих органів товариств із зазначенням термінів її проведення затверджується заступником керівника органу приватизації або органу виконавчої влади відповідно до розподілу обов'язків і не пізніше ніж за місяць до початку атестації доводиться до відома Керівників виконавчих органів, які підлягають атестації, наглядових рад товариств, відповідальних представників держави в органах управління товариств та профспілкових організацій акціонерних товариств.

10. Атестація Керівників виконавчих органів товариств здійснюється в індивідуальному порядку.

11. На кожного Керівника виконавчого органу товариства, який підлягає атестації, складаються відгук-характеристика, атестаційний лист, надається письмова інформація профспілкової організації товариства (за її згодою). Зазначені документи подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації.

12. Атестаційний лист повинен містити дані про Керівника виконавчого органу товариства, який підлягає атестації, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, стаж роботи за спеціальністю, стаж роботи у товаристві, стаж роботи на посаді тощо.

Атестаційні листи на Керівників виконавчих органів товариств складаються відповідним структурним підрозділом органу приватизації або органом виконавчої влади, до повноважень яких належать функції управління корпоративними правами держави. Зразок атестаційного листа додається.

13.Відгук-характеристика Керівника виконавчого органу акціонерного товариства має містити за період після останньої атестації оцінку за такими критеріями:

рівень професійних знань;

рівень знань у сфері ринкової економіки;

досвід управління виробництвом;

рівень компетентності при виконанні функцій керівника виконавчого органу товариства;

моральні та соціально-психологічні якості;

аналіз виконання посадових обов'язків;

рекомендації попередньої атестації (якщо проводилась);

відомості про результати діяльності товариства, у якому працює особа.

Підготовка відгуку-характеристики про Керівників виконавчих органів товариств покладається на відповідний структурний підрозділ органу приватизації або органу виконавчої влади, до повноважень якого входять функції управління корпоративними правами держави. Відгук-характеристика погоджується з наглядовою радою (за її наявності) товариства та відповідальним представником держави в органах управління товариства.

14. На запит органу приватизації або органу виконавчої влади, який проводить атестацію, профспілкова організація товариства за своєю згодою подає атестаційній комісії письмову інформацію у довільній формі щодо ділових та моральних якостей Керівника виконавчого органу товариства, стилю керівництва, стану справ в акціонерному товаристві, будь-яку іншу інформацію, що стосується Керівника виконавчого органу товариства. Інформація має відповідне документальне підтвердження та може бути врахована при атестації.

15. Керівник виконавчого органу товариства, який підлягає атестації, не пізніше ніж за тиждень до атестації має бути ознайомлений з відгуком - характеристикою, інформацією профспілкової організації товариства (якщо вона подавалась).

Якщо Керівник виконавчого органу товариства не згодний з відомостями, викладеними у відгуку-характеристиці та/або інформацією, наданою профспілковою організацією, він має право висловити власні зауваження, які разом з відгуком-характеристикою та інформацією профспілкової організації подаються до атестаційної комісії. Такі зауваження подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за три дні до проведення атестації.

У разі необхідності при проведенні атестації можуть бути присутні представники наглядової ради, профспілкової організації товариства та відповідальні представники держави в органах управління товариства.

16. Атестаційна комісія під час атестації Керівників виконавчих органів товариств розглядає подані матеріали, заслуховує особу, яка атестується.

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності Керівника виконавчого органу товариства має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, об'єктивності, яка виключає прояви упередженості.

17. Під час проведення атестації комісія дає змогу Керівнику виконавчого органу товариства дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.

18. Якщо Керівник виконавчого органу товариства не з'явився на засідання атестаційної комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

Порядок прийняття рішень атестаційною комісією

19. Засідання атестаційної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу. Результати атестації визначаються шляхом голосування. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. За рівної кількості голосів ухвальним є голос голови комісії.

Результати голосування повідомляються Керівнику виконавчого органу товариства одразу після голосування. Керівник виконавчого органу ознайомлюється з ними під підпис.

20. На підставі всебічної оцінки професійного рівня Керівника виконавчого органу товариства, ділових якостей, виконання посадових обов'язків, досягнутих результатів діяльності та відповідності кваліфікаційним вимогам атестаційна комісія приймає одне з таких рішень:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

не відповідає займаній посаді.

Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням за відсутності Керівника виконавчого органу товариства.

21. Атестованими вважаються Керівники виконавчих органів товариств, визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді або відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії.

22. У разі прийняття рішення про відповідність Керівника виконавчого органу товариства займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційна комісія рекомендує керівникові органу приватизації або органу виконавчої влади призначити протягом року повторне атестування такої особи, якщо Керівник виконавчого органу товариства згоден виконати рекомендації комісії.

23. У разі прийняття рішення про невідповідність Керівника виконавчого органу товариства займаній посаді комісія рекомендує керівникові органу приватизації або органу виконавчої влади розірвати контракт з цією особою.

Кожна рекомендація повинна мати об­рунтування.

Результати атестації та вирішення спірних питань

24. Результати атестації (оцінка і рекомендації) заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа.

Атестаційний лист і відгук-характеристика Керівника виконавчого органу, який пройшов атестацію, зберігаються у відповідному структурному підрозділі органу приватизації або органу виконавчої влади, до повноважень яких належать функції управління корпоративними правами держави, або в його особовій справі, копії протоколу засідання комісії та атестаційного листа направляються за місцем роботи Керівника виконавчого органу товариства.

25. Рішення комісії може бути оскаржене Керівником виконавчого органу товариства, який пройшов атестацію, у відповідному органі приватизації або органі виконавчої влади протягом 10 днів з дня його прийняття.

26. Про результати кожного засідання атестаційної комісії голова атестаційної комісії повідомляє керівника органу приватизації або органу виконавчої влади за наказом якого проводилась атестація.

27. За результатами атестації керівник органу приватизації або органу виконавчої влади відповідно до законодавства протягом двох місяців з дня атестації приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ (розпорядження).

28. Трудові спори, пов'язані з атестацією, розглядаються відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Директор Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави Сачівко А.І.


ЗавантажитиДодаток