A A A K K K

Про затвердження Положення про формування кадрового резерву голів правлінь акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

№ 210 від 2 лютого 2004 р.

Фонд державного майна України

Н А К А З

03.02.2004 N 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2004 р. N 208/8807

Про затвердження Положення
про формування кадрового резерву голів правлінь
акціонерних товариств, у статутному фонді
яких державна частка перевищує 50 відсотків

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 року N 344, з метою впорядкування процедури формування кадрів на посаду голів правлінь акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, та вирішення кадрової потреби в зазначеній категорії керівників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про формування кадрового резерву голів правлінь акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, що додається.

2. Директору Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави А. Сачівко забезпечити:

подання зазначеного Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації подання зазначеного Положення для опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Є. Григоренка.

Голова Фонду М. Чечетов


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
03.02.2004 N 210Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2004 р. N 208/8807ПОЛОЖЕННЯ
про формування кадрового резерву голів правлінь
акціонерних товариств, у статутному фонді яких
державна частка перевищує 50 відсотків

1. Кадровий резерв голів правлінь акціонерних товариств у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків (далі - кадровий резерв), створюється з метою задоволення потреби в кадрах у зазначеній категорії керівників та впорядкування процедури формування кадрів на посаду голів правлінь акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків (далі - акціонерні товариства).

2. Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які мають професійні навички, що ­рунтуються на сучасних спеціальних знаннях у сфері ринкової економіки, досвід управління виробництвом, організаторські здібності, необхідні для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

3. Кадровий резерв формується Фондом державного майна України з:

керівних працівників і спеціалістів підприємств різних форм власності та об'єднань підприємств;

посадових осіб та фахівців органів виконавчої влади.

4. На кожну посаду голови правління акціонерного товариства формується кадровий резерв у кількості не менше двох осіб.

Кандидатурами на зарахування до кадрового резерву повинні бути професійно підготовлені працівники з повною вищою освітою, які успішно виконують службові обов'язки, виявляють ініціативу, мають стаж роботи не менше трьох років на керівних посадах, а також працівники органів виконавчої влади, які одержали відповідні рекомендації.

Зарахування кандидатур до кадрового резерву проводиться за їх згодою.

5. Кадровий резерв формується на підставі аналізу реальної і прогнозної потреби в кадрах акціонерних товариств.

Фонд державного майна України щороку визначає перелік акціонерних товариств, для яких формується кадровий резерв.

6. Кандидатури осіб, які пропонуються для зарахування до кадрового резерву, можуть подаватись:

головою правління акціонерного товариства за погодженням запропонованої кандидатури з наглядовою радою акціонерного товариства (за її наявності) та місцевою державною адміністрацією або галузевим центральним органом виконавчої влади (відповідно до здійснення управління корпоративними правами держави в акціонерному товаристві);

наглядовою радою акціонерного товариства (за її наявності) за погодженням запропонованої кандидатури з місцевою державною адміністрацією або галузевим центральним органом виконавчої влади (відповідно до здійснення управління корпоративними правами держави в акціонерному товаристві);

органами, уповноваженими управляти корпоративними правами держави, які виступають засновниками акціонерного товариства: міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями (далі - органи, уповноважені управляти корпоративними правами держави);

Фондом державного майна України.


7. Органи, уповноважені управляти корпоративними правами держави, наглядові ради та голови правлінь акціонерних товариств, за пропозиціями яких формується кадровий резерв, подають Фонду державного майна України щороку до 1 лютого списки за встановленою формою (додатки 1, 2) та автобіографії стосовно кандидатур на зарахування до кадрового резерву.

8. Фонд державного майна України аналізує подані пропозиції щодо формування кадрового резерву на посади голів правлінь акціонерних товариств.
Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, затверджується наказом Фонду державного майна України .
У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни в порядку, установленому для зарахування до кадрового резерву. Оформлення списку осіб, зарахованих до кадрового резерву, додається (додаток 3).

9. Фонд державного майна України з особами, зарахованими до кадрового резерву, проводить роботу щодо підвищення їхнього професійного рівня та підготовки до виконання ними функцій на керівній посаді. Робота проводиться згідно із затвердженими наглядовою радою (за її наявності) індивідуальними планами, у яких передбачаються:

навчання за програмою Фонду державного майна України;

залучення Фондом державного майна України до вивчення стану справ акціонерних товариств, де Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами;

тимчасове виконання обов'язків голови правління акціонерного товариства у разі його тимчасової непрацездатності;

участь у нарадах, семінарах, конференціях з відповідних питань управління господарськими товариствами;

участь у підготовці управлінських документів акціонерного товариства;

вивчення й аналіз законодавства та нормативно-правових документів з питань корпоративного управління;

участь в інших заходах, запропонованих Фондом державного майна України.

10. Організаційно-методичне керівництво роботою, пов'язаною з формуванням кадрового резерву, контроль за виконанням індивідуальних планів законодавчих та інших нормативно-правових актів з цього питання забезпечують департаменти Фонду державного майна України, що здійснюють управління корпоративними правами держави.

11. Департаменти Фонду державного майна України, що здійснюють управління корпоративними правами держави, в межах покладених на них повноважень готують списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, уносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

12. Виключення працівника зі складу кадрового резерву може відбуватися з його власної ініціативи, за рішенням наглядової ради (за її наявності), за вмотивованою пропозицією органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, який запропонував працівника, або за рішенням Фонду державного майна України.

Виключення зі списків кадрового резерву оформляється наказом Фонду державного майна України

Директор Департаменту стратегії
управління та обліку корпоративних
прав держави
Сачівко А.І.

ЗавантажитиДодатки