A A A K K K

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об"єктів державної власності (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2005 року N 142)

№ 467 від 13 квітня 2004 р.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 14 квітня 2004 р. Київ N 467

 

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності

 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2005 року N 142

З метою забезпечення ефективного управління державним сектором економіки Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

2. Покласти на Фонд державного майна методичне та програмне забезпечення робіт, пов'язаних з веденням Реєстру та організацією захисту інформації.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

Фонду державного майна утворити робочу групу з вирішення поточних питань, пов'язаних з формуванням та веденням Реєстру.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

3. Фонду державного майна у місячний строк затвердити порядок і умови користування Реєстром та разом з Державним комітетом статистики його структуру.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

4. Фонду державного майна, Державному комітетові статистики, Державній податковій адміністрації, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Державному комітетові по земельних ресурсах за участю Антимонопольного комітету, інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, провести протягом першого півріччя 2005 р. в установленому порядку реєстрацію нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій і забезпечити формування відповідних баз даних.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

5. Міністерству фінансів передбачати щороку під час складання проекту державного бюджету виділення Фонду державного майна коштів для ведення Реєстру.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 р. N 142)

 

 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 467
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2005 р. N 142

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр об'єктів державної власності

1. Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду, лізинг, концесію або заставу державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій (далі - підприємства), а також корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації (далі - балансоутримувачі).

2. Реєстр формується Фондом державного майна за участю Держкомстату, Державної податкової адміністрації, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держпідприємництва, Держкомзему, Антимонопольного комітету та інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, шляхом об'єднання на єдиних методологічних засадах інформаційних систем з метою:

ведення обліку об'єктів державної власності;

створення умов для оптимізації кількості підприємств державного сектору економіки, використання об'єктів державної власності;

проведення моніторингу структурних змін у державному секторі економіки;

здійснення контролю за ефективним використанням об'єктів державної власності;

забезпечення реалізації управлінських рішень, відкритості та прозорості інформування у державному секторі економіки.

3. Розпорядником Реєстру є Фонд державного майна, який:

затверджує порядок та умови користування Реєстром;

розробляє організаційні та методологічні принципи його ведення;

здійснює контроль за повнотою даних, які вносяться до Реєстру;

розробляє і вдосконалює технології та програмні засоби формування Реєстру;

надає інформаційно-довідкові послуги користувачам Реєстру.

Дані Реєстру є державною власністю.

4. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності:

ведуть облік об'єктів державної власності, які належать до сфери їх управління та підлягають внесенню до Реєстру;

здійснюють контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам;

передають щокварталу Фондові державного майна інформацію для внесення змін до Реєстру.

5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни.

6. До Реєстру вносяться відомості на підставі бухгалтерської та статистичної звітності підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких акції (частки, паї) належать державі, та балансоутримувачів.

7. Реєстр складається з адресно-довідкової та інформаційної частини.

Адресно-довідкова частина містить ідентифікаційний код та повне найменування підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких акції (частки, паї) належать державі, та балансоутримувачів, відомості про їх місцезнаходження, вид діяльності, організаційну форму господарювання, належність до сфери управління органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, державну реєстрацію (перереєстрацію).

Адресно-довідкова частина формується на базі даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Інформаційна частина формується Фондом державного майна на підставі даних органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, Держкомстату, Державної податкової адміністрації, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держпідприємництва, Держкомзему, Антимонопольного комітету.

Інформаційна частина містить відомості про засновників підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких акції (частки, паї) належать державі, та про балансоутримувачів, стан приватизації (корпоратизації), монопольне становище, стратегічне значення, фінансові (бухгалтерські) та статистичні показники, відомості про філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, розмір корпоративних прав держави, розмір земельних ділянок та площу забудови для об'єктів нерухомого майна, тип, найменування та вартість цього майна тощо.

8. Накопичення, аналіз, поповнення, зберігання і захист даних Реєстру та контроль за достовірністю і доступом до них здійснюється Фондом державного майна.

Дані про об'єкти державної власності, внесені до Реєстру, поновлюються щокварталу Фондом державного майна за участю органів, зазначених у пункті 2 цього Положення.

Під час ведення Реєстру забезпечується відображення вартісних і кількісних показників щодо об'єктів державної власності в галузевому та територіальному розрізі у динаміці за роками.