A A A K K K

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності

№ 1127 від 1 серпня 2010 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2010 Київ № 1127

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження порядку відчуження об'єктів державної власності" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності, що додається.

2. Департаменту стратегії корпоративного управління:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

2.2. У десятиденний строк після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду О. Рябченко
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
02.08. 2010 № 1127

Положення
про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності - юридичних осіб, у т.ч. товарних бірж (далі - організатори аукціонів), які протягом двох календарних років мають право організації і проведення через біржі, на аукціоні відчуження об'єктів державної власності відповідно до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 (зі змінами).

1.2. Метою проведення конкурсу з визначення організаторів аукціонів є забезпечення процедури відчуження об'єктів державної власності, визначених пунктом 3 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 (зі змінами) (далі - майно).

1.3. Конкурс проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше претендентів, заяви від яких надійшли в установлений строк після опублікування повідомлення про проведення конкурсу з визначення організаторів аукціонів.

1.4. Опублікована інформація про конкурс з визначення організаторів аукціонів повинна містити такі відомості:

1.4.1. Дату, час і місце проведення конкурсу.

1.4.2. Дату початку та кінцевий строк прийняття документів на конкурс.

1.4.3. Обов'язкові вимоги до учасників конкурсу.

1.4.4. Адресу, за якою подаються документи.

1.4.5. Контактні телефони для довідок з питань конкурсу.

1.5. Зазначена інформація публікується Фондом державного майна України в газеті "Відомості приватизації" - додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

II. Комісія з проведення конкурсу

2.1. Для організації і проведення конкурсу Фондом державного майна України створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі 9 осіб: голови комісії - першого заступника Голови Фонду державного майна України або заступника Голови Фонду державного майна України, секретаря, трьох представників Фонду державного майна України, представника Міністерства промислової політики України (за згодою), представника Міністерства транспорту та зв'язку України (за згодою), представника Міністерства оборони України (за згодою), представника Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою).

2.2. Склад комісії затверджується наказом Фонду державного майна України.

Зміни до складу комісії вносяться наказом Фонду державного майна України.

2.3. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема цим Положенням.

2.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

2.4.1. Визначення умов проведення конкурсу.

2.4.2. Визначення строку проведення конкурсу.

2.4.3. Опублікування інформації про проведення конкурсу.

2.4.4. Перевірка достовірності наданих претендентами інформації та відомостей.

2.4.5. Визначення учасників конкурсу.

2.4.6. Розгляд конкурсних пропозицій.

2.4.7. Визначення переможців конкурсу.

2.4.8. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

2.4.9. Складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження.

2.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

2.5.1. Скликає засідання комісії.

2.5.2. Головує на засіданнях комісії.

2.5.3. Організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

2.5.4. У разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

2.6. Секретарем комісії призначається представник відповідного структурного підрозділу Фонду державного майна України, який здійснює ведення та облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд комісії.

2.7. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів комісії. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії.

III. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

3.1. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, у т.ч. товарні біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, та діяльність яких у сфері відчуження майна, що перебуває у державній власності, передбачена установчими документами, мають досвід роботи не менше трьох років у цій сфері діяльності, мають мережу створених у встановленому порядку філій (членів товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15) та вчасно подали на розгляд комісії повний пакет документів, перелік яких наведений у пункті 3.2 цього розділу.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до Фонду державного майна України на розгляд комісії такі документи:

3.2.1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс), форми власності та статусу підприємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі.

3.2.2. Копії установчого документа (статуту або засновницького договору), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу.

3.2.3. Копію договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності (укладеного відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17.10.2007 № 1672 "Про затвердження Положення про умови укладання (переукладання) договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за № 1396/14663).

3.2.4. Інформацію про фінансову спроможність загального (власного та позичкового) капіталу, засвідчену керівником учасника конкурсу; копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік; результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально засвідчену копію аудиторського висновку); довідку про відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг.

3.2.5. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості для забезпечення організації відчуження майна, що перебуває у державній власності, та виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), а саме інформацію про:

а) результати діяльності з відчуження майна, що перебуває у державній власності, протягом останніх двох років та відсутність протягом даного періоду під час такої діяльності порушень вимог чинного законодавства;

б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу майна на біржах або аукціонах протягом останніх двох років, та обсяги відчуженого майна, які не повинні бути меншими ніж 3 млн грн за рік;

в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення торгів, обладнаного електронним табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

г) наявність не менше ніж п'яти ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

ґ) наявність власного веб-сайту в мережі Інтернет;

д) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується копіями кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації, виданих Фондом державного майна України).

3.2.6. Документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15), їх технічні можливості, досвід роботи та копії положень про філії або договорів з біржею та інформацію про їх місцезнаходження, контактні телефони, прізвище, ім'я, по батькові директора.

3.3. Документи щодо участі в конкурсі подаються претендентом безпосередньо секретарю комісії і реєструються ним за датою їх надходження в присутності претендента, про що претендент ставить свій підпис у журналі реєстрації.

3.4. Після закінчення строків подання документів комісія здійснює перевірку поданих претендентами відомостей. Така перевірка здійснюється уповноваженим комісією представником Фонду державного майна України або його регіонального відділення за місцезнаходженням філії (членів товарної біржі - юридичних осіб) претендента.

У разі потреби комісія також може надіслати запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

3.5. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 3.3 цього розділу, або подання документів після встановленого кінцевого строку, або подання недостовірних відомостей про претендента заяви про участь у конкурсі не розглядаються.

IV. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на два роки. За підсумками конкурсу визначаються переможці, які мають право відчуження майна через біржі, на аукціоні.

У разі потреби Фонд державного майна України може проводити додатковий конкурс у порядку, визначеному цим Положенням.

4.2. Під час визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до уваги такі показники учасників конкурсу:

4.2.1. Кількість філій (членів товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України та їх технічні можливості.

4.2.2. Розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу.

4.2.3. Вартість активів на останню звітну дату.

4.2.4. Фінансовий результат від здійснення господарської діяльності за попередній рік.

4.2.5. Кількість угод (договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останніх двох років, а також обсяги проданого майна через біржі, на аукціоні за цей період, у т.ч. окремо по державному майну.

4.2.6. Наявність укладеного з Фондом державного майна України договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності.

4.2.7. Наявність кваліфікованих спеціалістів (фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації тощо). 4.2.8. Технічні можливості та досвід роботи з відчуження майна, що перебуває у державній власності (не менше трьох років).

4.2.9. Наявність власного друкованого видання загальнодержавного розповсюдження.

4.2.10. Відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг.

4.2.11. Інформація про результати діяльності з відчуження державного майна протягом останніх двох років та відсутність порушень під час такої діяльності вимог чинного законодавства.

4.3. У разі потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його уповноваженого представника на засіданні комісії.

4.4. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцями визначаються учасники конкурсу, які відповідають вимогам, визначеним розділом III цього Положення та мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.2 цього розділу.

4.5. Рішення про визначення переможців приймається комісією відповідно до пункту 2.7 розділу II цього Положення.

4.6. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, в якому наводяться:

4.6.1. Відомості про учасників конкурсу.

4.6.2. Результати голосування.

4.6.3. Обґрунтування визначення переможців.

4.7. Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

4.8. Протокол про результати проведення конкурсу протягом п'яти робочих днів з дати проведення конкурсу затверджується наказом Фонду державного майна України.

4.9. У випадку відмови у затвердженні протокол повертається з відповідним обґрунтуванням для перегляду комісією прийнятого рішення.

4.10. Після підписання наказу про результати проведення конкурсу відповідний структурний підрозділ Фонду державного майна України в 10-денний строк з моменту отримання наказу включає переможців конкурсу до Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна (далі - Реєстр), форма якого наведена у додатку, який публікується в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4.11. Інформація про результати конкурсу в триденний строк після включення переможців у Реєстр рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилається комісією всім учасникам конкурсу.

4.12. У разі потреби дозволяється доповнювати зазначений Реєстр шляхом проведення додаткових конкурсів у порядку, визначеному цим Положенням.

4.13. Суб'єкт господарювання для відчуження майна через біржі, на аукціоні укладає договір з будь-яким переможцем конкурсу, внесеним до Реєстру.

V. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу кожний учасник у 10-денний строк з моменту отримання інформації про переможців конкурсу, включених до Реєстру, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться в 20-денний строк з моменту закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 5.1 цього розділу, про що за три дні до засідання комісії повідомляється учасник конкурсу, який подав скаргу. Цей учасник має право брати участь у засіданні комісії.

5.3. У разі незгоди з рішенням комісії, на засіданні якої розглядалася скарга, учасник конкурсу може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

VI. Виключення з Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна

6.1. У разі виявлення фактів недотримання організатором аукціонів вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 (зі змінами), та/або порушення виконання умов договорів про організацію продажу майна комісія має право розглянути питання щодо виключення організатора аукціонів з Реєстру.

Рішення про виключення організатора аукціонів з Реєстру приймається на засіданні комісії та оформлюється протоколом.

6.2. Після затвердження протоколу про виключення організатора аукціонів із Реєстру Фонд державного майна України наступного дня виключає такого організатора аукціонів з Реєстру.

6.3. Інформація про виключення організатора аукціонів з Реєстру у триденний строк надсилається комісією відповідній юридичній особі, у т.ч. товарній біржі.

6.4. З дня виключення організатора аукціонів з Реєстру на підставі рішення комісії така юридична особа, у т.ч. товарна біржа, не є організатором аукціонів, з яким суб'єкти господарювання можуть укладати договори про відчуження майна.

6.5. У разі незгоди з рішенням комісії юридична особа, у т.ч. товарна біржа, може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

Директор Департаменту стратегії корпоративного управління А. Сачівко
  Додаток
до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності

Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна

№ з/п Область Код території Код за ЄДРПОУ юридичної особи Повне найменування юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи, телефон П.І.Б. керівника
1 2 3 4 5 6 7