A A A K K K

Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави

№ 1679 від 28 жовтня 2004 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2003 р. Київ N 1679

Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави

    Відповідно до статті 171 Господарського кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

    1. Уповноважити Фонд державного майна формувати і вести Реєстр корпоративних прав держави.

    2. Затвердити Положення про Реєстр корпоративних прав держави (додається).

    3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання Фондові державного майна за встановленими ним формами переліку господарських товариств, у яких на дату прийняття цієї постанови вони виступають засновниками або є органами, уповноваженими здійснювати управління корпоративними правами держави.

    4. Установити, що фінансування витрат на формування та ведення Реєстру корпоративних прав держави здійснюється за рахунок коштів, передбачених на виконання Державної програми приватизації.

    5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 р., крім пункту 3, який набирає чинності з дня її прийняття.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2003 р. N 1679

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр корпоративних прав держави

    1. Реєстр корпоративних прав держави (далі - Реєстр) - є автоматизованою інформаційно-довідковою системою збирання та обліку відомостей про акції, частки, паї, що належать державі у статутних фондах господарських товариств та інших суб'єктів господарювання (далі - господарські товариства), і утворюється для оперативного обліку зазначених акцій, часток, паїв, забезпечення ефективного здійснення корпоративних прав держави, а також забезпечення гласності та відкритості інформації про державну власність, у межах, установлених законодавством.

    2. Формування і ведення Реєстру - це здійснення комплексу заходів, які забезпечують збирання, накопичення і облік відомостей, а також розроблення його програмного забезпечення та відповідних інструктивних документів.

    3. Інформація Реєстру є державною власністю.

    4. Реєстр утворюється і ведеться Фондом державного майна за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Розпорядником Реєстру є Фонд державного майна.

    5. До Реєстру включаються відомості про акції, паї, частки, що належать державі у статутних фондах господарських товариств - резидентів та нерезидентів.

    6. Реєстр ведеться на основі відомостей, поданих міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за встановленими Фондом державного майна формами в електронному та паперовому вигляді. Разом з відомостями подаються копії нормативно-правових актів про створення, реорганізацію, ліквідацію господарського товариства, свідоцтва про державну реєстрацію, засновницьких документів (статуту), свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та інших документів, що підтверджують розмір державної частки у статутному фонді господарського товариства.

    7. У разі виникнення нових корпоративних прав держави міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які виступають засновниками господарських товариств або на які покладено функції з управління корпоративними правами держави в господарських товариствах, у місячний строк з моменту державної реєстрації цих товариств подають відомості Фондові державного майна за встановленими формами в електронному та паперовому вигляді.

    Фонд державного майна у десятиденний строк вносить відомості до Реєстру.

    8. У разі потреби внесення змін до Реєстру міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які виступають засновниками господарських товариств або на які покладено функції управління корпоративними правами держави в господарських товариствах, у тижневий строк після одержання відповідних документів подають відомості Фондові державного майна за встановленими формами в електронному та паперовому вигляді.

    Фонд державного майна у триденний строк вносить зміни до Реєстру.

    9. Підставою для виключення з Реєстру є:

    відчуження у повному обсязі акцій, часток, паїв, що належать державі у статутному фонді господарського товариства;

    рішення про ліквідацію господарського товариства після здійснення всіх заходів щодо його ліквідації згідно із законодавством.

    10. У разі ліквідації господарського товариства Фонд державного майна виключає його з Реєстру протягом десяти днів після виключення такого господарського товариства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за даними Держкомстату.

    11. Порядок надання відомостей, внесених до Реєстру, визначається Фондом державного майна.