A A A K K K

Наказ ФДМУ від 22.08.2000 № 1765 «Щодо роз`яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 серпня 2000 року N 1765

Щодо роз'яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна

У зв'язку зі змінами і доповненнями, внесеними до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2000 року N 75, та зверненнями орендодавців і орендарів державного майна наказую:

1. Затвердити "Роз'яснення і рекомендації до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 N 75)".

 

Голова Фонду

О. Бондар

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ФДМУ
від 22 серпня 2000 р. N 1765 

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 N 75)

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 N 75внесені зміни і доповнення до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду державного майна. Відповідно до повноважень, наданих Фонду державного майна України постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, Фонд роз'яснює деякі питання застосування положень вказаних методики і порядку.

1. Відповідно до положень п. 5 Указу Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10.06.97 N 503/97 постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 N 75 є чинною з дня її підписання.

2. До п. 2: розрахунок орендної плати за військове майно підписується згідно з Порядком надання дозволу військовим частинам Збройних Сил України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 N 778.

3. До п. 3: витрати на утримання орендованого майна компенсуються орендарем балансоутримувачу, а плата за послуги, які надає балансоутримувач орендареві, сплачується балансоутримувачу за окремою угодою, яку укладають орендар з балансоутримувачем орендованого майна.

4. До п. 4: у разі коли дія договору оренди майна починається не з першого календарного дня (робочого дня) місяця та/або дія договору закінчується не в останній календарний день (робочий день) місяця, виникає потреба у визначенні добової орендної плати. Вона розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом цього місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Погодинна орендна плата визначається під час укладання договорів оренди у разі, коли термін оренди є некратним добі і розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

5. До п. 5: у разі перерахунку орендної плати за цілісний майновий комплекс підприємства, організації, їх структурного підрозділу по укладених договорах оренди до 19.01.2000 плата визначається таким чином: здійснюється повна інвентаризація майна орендного підприємства, визначається залишкова вартість орендованих основних засобів на дату оцінки, розраховується за формулою орендна плата на місяць, що передував даті оцінки. Орендна плата за наступні місяці визначається шляхом коригування на індекси інфляції.

6. До п. 7: якщо оцінка іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна здійснюється за залишковою вартістю, то при цьому необхідно дотримуватися вимог пунктів 16 - 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". У разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна, що не має залишкової вартості, його оцінка з метою розрахунку орендної плати визначається експертним шляхом.

7. До абзацу другого п. 8: йдеться про термін, який не перевищує 6 місяців, що встановлено спільним наказом Фонду державного майна, Мінфіну і Мінекономіки від 04.05.2000 N 935/95/31 (п. 2.3). 

8. До п. 11: до складу витрат на утримання орендованого майна можуть входити амортизаційні відрахування лише на основні засоби, які використовуються для утримання об'єкта оренди, але аж ніяк не амортизаційні відрахування на сам об'єкт оренди. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховує його балансоутримувач. Немає ніяких законних підстав вимагати від орендаря сплачувати балансоутримувачу суму амортизаційних відрахувань.

9. До п. 12: величина Іп.р. визначається як індекс інфляції за період, який починається:

у разі оренди нерухомого майна - з дати експертної оцінки;

у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (якщо здійснювалася його експертна оцінка) - з дати експертної оцінки;

у разі іншого окремого індивідуально визначеного майна (якщо оцінка здійснювалася по залишковій вартості на останню звітну дату) - із зазначеної дати;

у разі нової оренди цілісного майнового комплексу, коли залишкова вартість основних засобів визначалася на момент переходу на оренду або на останню звітну дату, - з цього моменту або зазначеної дати,

у разі продовження оренди цілісного майнового комплексу, коли залишкова вартість основних засобів визначалася по результатах проведеної інвентаризації, - з дати інвентаризації і завершується датою укладання договору оренди або перерахунку орендної плати.

10. До додатка 2: відповідно до положень Указу Президента України "Про державну підтримку малого бізнесу" від 12.05.98 N 456 до суб'єктів малого підприємництва належать зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи - суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній календарний рік не перевищує 1 млн. грн.

При цьому середня облікова чисельність працівників суб'єкта малого підприємництва визначається з урахуванням усіх його працівників, у тому числі, які працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відособлених підрозділів. 

Орендар, що претендує на зменшену ставку орендної плати як суб'єкт малого підприємництва, мусить надати орендодавцеві підтвердні документи згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", копію звіту про фінансові результати за останній повний календарний рік. Якщо орендар існує як суб'єкт підприємництва менше року, то може бути наданий його останній квартальний звіт. При цьому вказана у квартальному звіті виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для порівняння з 1 млн. грн. множиться на 4.

У разі отримання права на застосування коефіцієнта 0,8 до орендної ставки орендар щокварталу, протягом 15 днів після подання квартального звіту до органів статистики, підтверджує перед орендодавцем свою належність до суб'єктів малого підприємництва. Якщо орендар втратив ознаки суб'єкта малого бізнесу, дія пільги по орендній ставці припиняється.

Фонд державного майна України рекомендує орендодавцям державного майна:

1. Зазначати у договорах оренди (додаткових угодах до договорів оренди), що орендар самостійно розділяє кожен черговий платіж за оренду державного майна відповідно до вимог п. 17 чинних методики і порядку і направляє відповідні частини орендної плати безпосередньо до Державного бюджету України (на рахунки, визначені фінансовими органами) та державному підприємству або господарському товариству.

2. До отримання офіційних роз'яснень від Державної податкової адміністрації щодо порядку оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) частини орендної плати, які сплачує орендар до Державного бюджету України та державному підприємству або господарському товариству, визначати і зазначати у договорах оренди розмір орендної плати без ПДВ, одночасно покладаючи на орендаря обов'язок сплачувати всі податки і збори, передбачені законодавством України.

3. Під час визначення річної орендної плати за інше, крім нерухомого, окреме індивідуально визначене майно застосувати експертну оцінку орендованого майна у разі оренди майна дорогого, унікального тощо. В інших випадках розрахунки ведуться від залишкової вартості майна. Так, наприклад, звичайні офісні меблі оцінюються за залишковою вартістю, а антикварні меблі - за експертною оцінкою. Доцільність експертної оцінки визначає орендодавець, керуючись майновими інтересами держави.

4. У разі використання орендарем нерухомого майна об'єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати можуть застосовуватися такі підходи:

зонування об'єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксуванням площ зон у договорі оренди;

при використанні однієї і тієї самої площі для різних цілей може враховуватися внесок кожного виду діяльності у річну виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) орендаря;

при періодичному (сезонному) використанні однієї і тієї самої площі для різних видів діяльності може враховуватися структура напрямів використання майна у часі.

 

Заступник Голови Фонду

С. Глушко