A A A K K K

Щодо приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» (код ЄДРПОУ 30058128)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

               26.04.2019                          Київ                                   №  420

 

 

Щодо  приватного акціонерного
товариства «Президент-Готель»
(код ЄДРПОУ 30058128)

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Президент-Готель»  (далі – Товариство) про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною. 

4. Виконавчому органу Товариства забезпечити усунення зауважень, які зазначені у Висновку ревізійної комісії про результати безвиїзної документарної вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

6. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, наступним чином:

- 95 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 5 % на поповнення резервного (страхового) капіталу Товариства.

7. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 11 372 450 грн.

8. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що  додається.

9. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.    

 

Заступник Голови Фонду                                                          В. ДЕРЖАВІН

 

Звіт про винагороду членів наглядової ради

Положення