A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

__________                                        Київ                                          №   _________

 

 

Про внесення змін до Порядку
погодження Фондом державного
майна України, його регіональними
відділеннями та представництвами
розміру плати за оренду
державного майна

 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та абзаців четвертого, п’ятого пункту 19 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Унести до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 квітня 2011 року № 502, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 714/19452 (далі – Порядок), такі зміни:

1) пункт 1.1 розділу І після слова «обмежень» доповнити словами «для укладення договору оренди та у разі всіх можливих змін розміру орендної плати»;

2) у пункті 1.2 розділу І слова «, а також роз'ясненнями, які надає Фонд державного майна України відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» виключити;

3) у пункті 2.1:

в абзаці другому слова «(подається в чотирьох примірниках)» виключити;

в абзаці третьому слово «завізований» замінити словом «підписаний»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«звіт про оцінку об’єкта оренди, висновок про вартість якого відповідно до вимог пункту 19 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року № 3), затверджений органом, що уповноважений управляти майном підприємства, або Фондом державного майна України у разі якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України»;

4) пункт 2.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4 – 2.6 вважати пунктами 2.3 – 2.5 відповідно;

5) пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення про погодження чи відмову в погодженні розрахунку орендної плати надається органом приватизації у формі листа.»;

6) у пункті 2.4 абзац шостий виключити;

7) у пункті 2.5 слова «відповідним роз'ясненням» замінити словом «зазначенням»;

8) у додатку до Порядку слова «ПОГОДЖЕНО Заступник Голови Фонду державного майна України (начальник РВ ФДМУ або його заступник) __________________________ "___" ____________ 20__ року М. П.» виключити.

2. Департаменту орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту комунікаційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Голова Фонду                                                                                         І. Білоус

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт